โครงสร้างของรายวิชา

google                                       youtube                                     พสว                                        สพม11

โครงสร้างของรายวิชา ทัศนศิลป์ 1           

รหัสวิชา ศ 32101        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                เวลา  20  ชั่วโมง          อัตราส่วนคะแนน  80:20

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน (100)

1

ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ศ 1.1 ม.4-6/1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ

4

20

2

ศัพท์ทัศนศิลป์ ศ 1.1 ม.4-6/2 เนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้คำศัพท์เรียกทางทัศนศิลป์ในการบรรยายผลงานนั้นจะทำให้เข้าใจจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์

4

20

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)

1

10

3

รูปแบบงานทัศนศิลป์ ศ 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/3 งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันตกและตะวันออก มีความแตกต่างกัน

5

20

      ตามวัฒนธรรมของแต่ล่ะภูมิภาค ซึ่งต่างก็ได้ถ่ายทอดอิทธิพลไปยังดินแดนต่างๆ โดยรับไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าจนเป็นลักษณะเฉพาะของชาติตน    

4

เทคนิคศิลปิน ศ 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/7 ม.4-6/10ศ 1.2 ม.4-6/2 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ ช่วยให้เรียนรู้เทคนิคที่หลากหลายของศิลปิน และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางานเป็นรูปแบบของตนเองต่อไป

5

20

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

1

10

รวม

20

100

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s